KTIB şirkətlər qrupu 2005-Cİ İLDƏ BAKIDA ƏSASI QOYULAN ŞİRKƏTLƏR QRUPUDUR.  RUSİYA,  MDB ÖLKƏLƏRİ VƏ ORTA ŞƏRQ REGİONUNDAKI  NEFT  VƏ  QAZ  SƏNAYƏSİNDƏ GENİŞ ÇEŞİDDƏ EHTİYACLARIN QARŞILANMASINA XİDMƏT GÖSTƏRİR VƏ HƏMİN SAHƏDƏ MƏSƏLƏLƏRİN SƏMƏRƏLİ HƏLLİ  METODLARINI ÖZÜNDƏ BİRLƏŞDİRƏN KOMPLEX XİDMƏTLƏR PAKETİNİ TƏQDİM EDİR. KTIB, MDB ölkələrinin həm dənizdə, həm də quruda həyata keçirilən proyektləri üzrə 11 illik  təcrübəyə malikdir. KTIB, Azərbaycan, Türkmənistan və Gürcüstanda fəaliyyət göstərən böyük şirkətləri maili qazıma, süxurun çıxarılması, analizi və şaquli nümunələrinin kəsilməsi, qazıma baltası və quyu gövdəsinin genişləndirilməsi, eləcə də qazıma alətlərinin icarəsi xidmətləri ilə təmin edir. KTIB bütün layihələri üçün beynəlxalq idarəetmə standartlarına (ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2015; ISO 14001:2015) uyğun keyfiyyətə əminlik nümayiş etdirir.
 • Layın hidravlik yayılması
 • Maili qazıma
 • Koltyubinq
 • Qazıma məhlulları
 • Qazıma Baltaları (PDC/RC)
 • Quyu lüləsinin genişləndirilməsi xidməti
 • Süxur nümunələrinin götürülməsi və onun analitik təhlili
 • Quyuların sementlənməsi
 • Qoruyucu kəmərlərin aksesuarları və tamamlama işləri.
 • Quyuiçi avadanlıqlar və onun servisi
 • Qazımanın geoloji dəstəyi (layların geofiziki və geolojı göstəricilərinə nəzarət sistemi)
 • Geofiziki işlər
 • Yüksək təzyiq avadanlıqları
 • Kəmər və obyektlərin monitorinq sistemi
 • Quyunun kompleksli monitorinq sistemi