Rusiya Dəniz Gəmiçiliyi Reyestrinin (GR) Təsnifat Cəmiyyəti 31 dekabr 1913-cü il tarixində yaradılmışdır. GR 1969-cu ildən Beynəlxalq Təsnifat Cəmiyyətləri Assosiasiyasının (IACS) üzvüdür.

Əsas məqsədlər:

dənizdə insan həyatının təhlükəsizliyi standartlarının təkmilləşməsi və gücləndirilməsi;

dənizdə gəmilərin təhlükəsiz üzməsi standartlarının təkmilləşməsi və gücləndirilməsi;

dənizdə və daxili su yollarında yüklərin etibarlı şəkildə daşınması standartlarının təkmilləşməsi və gücləndirilməsi;

ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınmasına yönəlmiş tədbir və standartların işlənib hazırlanması.

GR 1993-cü ildən ISO 9001 beynəlxalq standartına uyğun olaraq işlənib hazırlanmış daxili keyfiyyəti idarəetmə sistemini dəstəkləyir və təkmilləşdirir. GR-nin keyfiyyəti idarəetmə sistemi ISO 9001:2008 beynəlxalq standartına uyğun olaraq sertifikatlaşdırılmışdır və KSSO BICA-nın tələblərinə uyğun olaraq müstəqil sertifikatlaşdırma orqanı olan DEKRA tərəfindən illik yoxlamalardan keçir. 1998-ci ildən GR - Avropa İttifaqı tərəfindən Qayda 391/2009-a (Aİ) uyğun olaraq fəaliyyət göstərən təşkilat kimi tanınır.  GR Avropa İttifaqı tərəfindən tanınan təşkilatların keyfiyyəti idarəetmə sistemlərinin qiymətləndirilməsi və sertifikatlaşdırılması orqanı tərəfindən verilmiş uyğunluq sertifikatına malikdir.

Yüksək ixtisaslı personal, Rusiyada və xaricdə geniş nümayəndəlik şəbəkəsi Gəmiçilik Reyestrinə istənilən regionda qısa müddətdə və etibarlı şəkildə aşağıdakı xidmətlərin geniş spektrini təqdim etməyə imkan verir:

texniki sənədlərin yoxlanması, texniki nəzarətin həyata keçirilməsi və gəmilərə və üzən qurğulara, həmçinin gəmi mexanizmlərinə, avadanlıq, qurğu, məhsul, təchizat və materiallara, soyuducu qurğulara, qaldırıcı qurğulara və konteynerlərə müvafiq sənədlərin, sertifikatların və aktların verilməsi; registr tutumunun müəyyən edilməsi;

gəmi və üzən qurğuların ölçülərinin götürülməsi;

beynəlxalq konvensiyaların müddəalarına riayət edilməsinə texniki nəzarətin həyata keçirilməsi və konvensiya tərəfləri olan ölkələrin dəniz gəmiçiliyi administrasiyalarının və yaxud agentliyinin adından müvafiq sənədlərin verilməsi;

sənaye məhsulları və istehsalatın sertifikatlaşdırılması;

keyfiyyəti idarəetmə sistemlərinin, ekoloji idarəetmənin və əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühit sahəsində idarəetmənin ISO seriya 9001, 14001 və OHSAS 18001 beynəlxalq standartlarının tələblərinə uyğunluğunun sertifikatlaşdırılması;

gəmiçilik şirkətlərinin və gəmilərinin təhlükəsizliyi idarəetmə sistemlərinin Gəmilərin Təhlükəsiz İstismarı və Çirklənmənin Qarşısının Alınmasına dair Kodeksin tələblərinə uyğunluğunu müəyyən etmək üçün texniki baxışın keçirilməsi;

məlumatların təhlili və gəminin sinfin dəyişilməsi zamanı gəmi sahiblərinə, dəniz gəmiçiliyi administrasiyalarına, sığortaçılara və liman rəhbərliyinə zəruri məlumatların təqdim edilməsi;

limanlarda gəmilərin yoxlanması zamanı dəniz gəmiçiliyi administrasiyaları və yaxud agentliyi və liman nəzarəti orqanı ilə əməkdaşlıq edilməsi.