Category: Wicker Articles

1. “Korona” Furniture

AZ1119, Baku

74, Academic Hasan Aliyev str.

Show More

Furniture, Furniture: Components, Units, Parts, Accessories, Wicker Articles,

KORONA ŞİRKƏTİ ARTIQ 14 İLDƏN ÇOXDUR Kİ, EV VƏ OFİS ÜÇÜN İNDİVİDUAL MEBEL SİSTEMLƏRİNİN LAYİHƏLƏŞDİRİLMƏSİ, İSTEHSALI VƏ YIĞILMASI İLƏ MƏŞĞULDUR. BU SİSTEMLƏRİN HƏR BİRİ YÜKSƏK FUNKSİONALLIĞI VƏ ERQONOMİKASI İLƏ FƏRQLƏNƏN, MÜXTƏLİF ARXİTEKTUR VƏ DİZAYN ŞƏRTLƏRİNƏ CAVAB VERƏN SƏNƏT ƏSƏRLƏRİDİR. ŞİRKƏTİMİZİN İSTEHSAL ETDİYİ HƏR BİR MEBEL, YALNIZ İNDİVİDUAL LAYİHƏ ƏSASINDA HAZIRLANIR. MEBELLƏRİN DİZAYNINDA İSTİFADƏ OLUNAN BƏZİ […]

5 (100%) 2 votes
Print business card